Ordinær generalforsamling 24/6 2020

1) Valg af dirigent og stemmetæller

Kasper Møller valgt til begge hverv. Kasper konstaterer at generalforsamligen er indkaldt med korrekt varsel – men at den grundet regeringens restriktioner vdr. COVID-19 ikke blev afholdt rettidigt jf. vedtægterne.


2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

For første gang siden 2008 år er det ikke længere Kim der skal fremføre formandens beretning. Så først og fremmest tak til Kim for mange år ved roret.

Årets generalforsamling skulle have været afholdt i midten af marts – men i starten af marts måtte vi indse at Statsministeren ville det anderledes.
Bestyrelsen haft en klar holdning om at vi vil kunne stå på mål for hvordan klubben agere – og derfor blev det ret hurtigt klart for os at vi blev nødt til at sætte begrænsninger på bådene for at sikre at klubben udadtil agerede som vi mente var forsvarligt.
Vi klar over at der er mange holdninger til måden det er gjort på – men vi havde formegentlig gjort det på samme måde igen.

Sæsonen 2019 var et travlt år – både på flaskedykker og fridykker (UV-Jagt) fronten. Målt på antallet af beretninger på hjemmesiden var året det absolut travleste siden 2010. Hvis man kigger lidt dybere i beretningerne så vil man også se at der bag de mange beretninger gemmer sig en variation som er få klubber forundt.

Især april og maj var en travl periode for bådene hvor der blev trænet heftigt frem mod forårets højdepunkt for mange af klubbens jagere – Scorpena Cup.
Der var også flere ture i 2019, hvor flaskedykkerne tog til Lysekil som vanligt omkring Kr. Himmelfart, en gruppe tog til Narvik i Norge i oktober og også til Rødehavet i efteråret. I 2020 forventes det at rejseaktiviteten bliver meget begrænset, specielt siden Sverige er hårdt rammet af corona pandemien.

For alle dem der dyrker UV-Jagt – med og uden flasker – var der i 2019 en væsentlig ændring ide lovgivningen blev ændret således at alt natjagt med harpun blev forbudt – og samtidig blev al jagt med flasker og harpun ulovligt.
Desværre har vi siden sidste generalforsamling haft 2 dykkere i trykkammeret – og begge er desværre uden nogen gode forklaringer – ud over at begge må have haft en dårlig dag.
Det har dog medført lidt positivt ide vi har fået opdateret sikkerhedsudstyret i Havgassen og fået opgraderet VHF-installationen i alle både.

Svømmehalsaktiviteterne – især UV-Rugby har været hårdt ramt i hele sidste sæson – først med lukning af hallen henover sommeren – der blev forlænget næsten hen til vinteren – og slutteligt til aflyst sæson pga. COVID-19.
Igen i 2020 bliver der udfordringer fordi hallen endnu engang skal renoveres og først kan åbne 1.9.2020. I mellemtiden får vi en ugentlig haltid i Værløse hvor vi håber at kunne få lidt aktiviteter. Det ser ud til at vi får haltid allerede fra kl. 19 – så der er mulighed for at tage lidt af familien med.

Af uddannelsesaktiviteter er det værd at bemærke at vi både i 2019 og 2020 har gennemført speedbådscertifikatuddannelse, at vi i efteråret 2019 fik et par håndfulde flere Basser med VHF-certifikater samt at der også blev uddannet nye UV-J instruktører i efteråret.
Her skal lyde en opfordring til at alle der deltager på sejlturene erhverver sig både VHF og Speedbådscertifikat – uanset om man ønsker at være bådfører eller ej.
Bag kulisserne har der været travlt i det forløbne år – rent administrativt har der været meget aktivitet hele året – men også især Kompressor-basserne har haft travlt – og henover vinteren blev den nye installation taget i brug som alle vist er enige om har gjort fyldning af flasker nemt.

På resten af materielfronten er det bilen og Havets Dronning der har voldt os lidt problemer – ingen af dem var voldsomt overraskende – men dog noget der koster lidt på kistebunden og for bådens vedkommende en del knofedt for en række kyndige medlemmer.
Med ovenstående er enkelte nævnt, men bestyrelsen vil gerne takke alle der bidrager til klubben på hver jeres måde – alle indsatser er vigtige, små som store.
Vi har i de senere år oplevet en ret massiv medlemstilvækst – Ved sidste optælling var vi ikke mindre end 141 medlemmer – det er ikke mange år siden vi ikke gang var 100. Det forpligter at have sådan en medlemstilgang og vi vil derfor i 2020 indkalde til et strategimøde hvor vi alle får en snak om hvor vi vil hen med klubben og hvordan.


3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Dennis fremlagde i korte træk regnskabet som viser et pænt overskud både før og efter afskrivninger.
Regnskab er godkendt uden kommentarer af revisor (Karin)
Regnskab og budget er godkendt af generalforsamlingen.


4) Forslag fra bestyrelsen

Ingen


5) Forslag fra medlemmerne

Ingen


6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant poster.

a. Kasserer – Dennis genvalgt.
b. Næstformand – Jørgen genvalgt
c. Sekretær – PIV genvalgt
d. Bestyrelsesmedlem (ikke på valg – men Jess ønsker at trække sig) – Mikkel valgt for 1 år.

Suppleanter til bestyrelsen
Jess
Henrik Juhl

7) Valg af revisor

Karin genvalgt


8) Valg af medlemmer til diverse udvalg.

Materieludvalg
Jørgen
Piv
Steffen

UV-R:
Mik

Sikkerhedsudvalget
Lotte
Dennis

UV-Jagt
Mikkel

It-udvalg
Manley
Jacob Tox

9) Valg til FSU repræsentantskab

PIV genvalgt.

10) Evt.

Jess ønsker ny båd.
Flere nævnte at der er behov for at anskaffe plads til båden – før en båd anskaffes.
Henrik Rasmusen foreslår at der anskaffes flere redningsveste samt en brandslukker til Havtasken og Havgassen.