Referat af bestyrelsesmøde d. 7/2 2020

Til stede: Steffen, Jørgen, Jess, Mikkel, Torben, Manley, Piv, Kim
Afbud: Dennis (deltog i pkt. 2 pr. telefon)

1. Siden sidst (Steffen)

Narvik
Rødehavet
Madkursus
Julefrokost
UV-j Udvalgsmøde
Grejaften (UV-J)
Juledyk
Nytårsdyk
Mikkel har fanget en måler
Meget lidt dykning (Både med og uden flasker)
Svømmehallen er åbnet
Morten Villadsen UVJ foredrag

2. Økonomi (Dennis – på telefon)

a. Foreløbigt regnskab 2019
Vi har i 2019 brugt flere penge end forventet på blandt andet vedligehold af bil og installation af kompressoranlæg og har alligevel præsenteret et pænt overskud. En del af den gode økonomi stammer fra en væsentlig medlemstilgang de senere år.
b. Budget 2020.
Budgetterer med overskud i samme størrelsesorden som 2019
Budgettet er baseret på uændrede kontingenter.

2. Generalforsamling – inkl. spisning (Steffen/Dennis/Juhl)

a. Afholdes 14/3 kl. 17.00 med efterfølgende spisning
b. Dennis sørger for mad evt. sammen med Juhl – og melder ud på mailen.
c. Steffen sørger for at udarbejde indkaldelse
d. Poster på valg Kasserer (Dennis), næstformand (Jørgen), sekretær (Piv) er på valg (Alle stiller op til genvalg). Jess trækker sig som Bestyrelsesmedlem – bestyrelsens kandidat er Mikkel (for 1 år)
e. Steffen laver en beretning ca. 14. dage før og rundsender.

4. FSU (PIV)

a. Lukning af hallen
FSU har haft dialog med kommunen vedr. kompensation i forbindelse med lukningen. Der er ikke kommet noget konkret ud af arbejdet – men det forventes at blive genoptaget i løbet af de kommende måneder. Vi har mistet lidt UV-R og UV-R kører generelt på lavt blus grundet den lange lukning af hallen.

b. Alarm og nøglesystem
Piv og Kim har lukkekode til svømmehallen – det overvejes om 2-3 yderligere medlemmer bør have samme adgang.
Låse Fejlmeldes til Piv
Komplet liste over ejere på nøglebrikker skal udfærdiges (Dennis)
c. Piv drøfter i FSU om det er muligt at få malet ”parkering forbudt” der hvor vi kører ud med båden.

5. UV-rugby

Noget påvirket af hal-lukningen, træningen kører fortsat – men lavt blus
2 kampe spillet
Mangler fortsat træner/tovholder

6. Ture i 2020 (Piv/Kim)

a. Lysekil 15.-24. Maj (Havgassen og Havtasken)
Manley og Piv er tovholdere
b. Ålesund 31. Juli – 9. August (Alle både)
Kim er tovholder.
23 dykkere + familie
c. Hönö 8. – 24. April (Havgassen)
Kim er tovholder
d. UV-J Tur Norge Uge 27 (Havtasken og Havets Dronning)
Mikkel er tovholder
f. Langeland (UV-J) Efteråret 2020
Ikke planlagt
g. Hummertur – foråret 2020
Ikke endeligt planlagt

7. UV-jagt (Jess/Jørgen)

a. Referat fra UV-J Årsmøde
Ca. 10 deltagere se referat på hjemmesiden
b. Scorpenacup 2020 (Alle både booket hele weekenden).
5 hold (1 privat båd)
c. Sikkerhedsinstruks
Der blev fremsat et forslag om mulighed for at skrive deltagere ind i f.eks. reservationskalenderen. Der er installeret VHF-radioer i de to store både og findes en bærbar radio i den lille båd – det bør derfor altid være mulighed for at komme i kontakt med bådene – forudsat brugerne har VHF-certifikat hvilket der selvfølgelig opfordres til. Der har været stor succes med selvstudie via www.duelighed.dk.
Der var derfor ikke opbakning til løsningen, men et forslag er, at man skriver på mail-listen eller facebook hvem der deltager, hvis man har behovet. Alternativt at man skriver til f.eks. familie hvor man sejler hen.

8. Materiel (Steffen)

a. Status fyldeanlæg/Kompressor
Fyldepanel mv. er færdigmonteret og trykket er justeret op til 330 bar på kompressoren
Kompressoren er repareret og kører igen.
Mindre El-fejl (Jørgen)
b. Status øvrige materiel
Havtasken:
Lænseslange defekt
Voltmeter defekt.
Sidemarkeringslys traileren.
Lygtebom trænger til udskiftning
Trænger til grundig vask
Service på benet
Der bør anskaffes en lænsepumpe
Havets Dronning
Ny olie på benet
Havgassen
Defekt tankmåler
Bremser skal efterses
Rejsekompressoren
Filterovervågning skal repareres
Div.
Der anskaffes lanyard til fridykkerbøjen.

c. Materieldag
25/4 – 2020 9.00-12.00

9. Havtaskens bookninger

Havtaskens permanent søndagsbookning er ophævet
Alle kan således booke båden søndag.

Tirsdagsbookning er fortsat gældende.

10. Godkendelse af bådfører (Alle)

Torben Petersen
Niels Klaris
Begge godkendt

11. Storskærm i hallen? (Jess)

Piv snakker med FSU/Svømmehal
Mikkel står for drift og evt. opsætning.

12. Evt.

Fondansøgning – Jess arbejder videre – Piv snakker med kommunen vedr. garage. Drøftes på næste møde
Speedbådscertifikat – meldes ud på mailen (Jess/Henrik R)
Der blev gjort opmærksom på at materielfejl skal meldes til den ansvarlige for materiellet – typisk Jørgen, Steffen eller Dennis – se hjemmesiden – http://www.havbasserne.dk/materieludvalget/
Det blev foreslået at der laves en loppemarkedsdag med udstyr. Der blev snakket om flere løsninger og drøftet om det kunne kombineres med f.eks. et reklamefremstød med prøvedykning/UV-R.
Drøftes på næste møde.