Referat af ordinær generalforsamling i Sportsdykkerklubben Havbasserne FSU

9. marts 2019 kl 17 i FSU mødelokalet, Farum Park 20, 3520 Farum.

Dagsorden jf. vedtægternes  § 5.3

1. Valg af dirigent, samt stemmetæller

Dirigent: Søgen G. Nielsen, der erklærede generalforsamlingen rettidigt indkaldt og derved lovlig.

Stemmetæller: Sten Nordstrøm.

Bestyrelsen ønskede en referent udenfor bestyrelsen: Jesper Vildal blev valg.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Den seneste sæson har været præget af optimisme og stigende aktivitetsniveau for alle aktiviteter i klubben. Skal man finde håret i suppen, kan man sige, at på den ”etablerede sociale front”, dvs. mht. fastelavn, fester m.m., der kan vi blive bedre, men det kræver jo, at der er nogen der kan – og gider arrangere det!

Vi har haft tilgang af nye medlemmer, og specielt inden for UV-jagt er der kommet en del nye ansigter. Og uv-jagt udvalget med Jess i spidsen har skabt meget opmærksomhed på konkurrencer og stævner i klubben, så det er blevet en ”rigtig” sport for flere. Men det er spændende, hvad evt. ny lovgivning kommer til at betyde for jægerne.

På flaskedykkersiden kommer få nye til, men der er heller ikke noget stort frafald, og dem der er, de er ret aktive, så vi har været på mange ture i årets løb. Ikke mindst pga. den fantastiske sommer, der lokkede mange sofadykkere på havet. Det er positivt, at så mange er begyndt at slå ture op eller spørge ud på mailen, det giver mange ture, og der er næppe nogen klub i Danmark, der kan matche det antal ture, der bliver afviklet. Og der har også været mange kortere eller længere dykkerture med overnatning, dvs. ikke lige i baghaven, så det har givet stor variation i vores dykning. Og kalenderen for den kommende sæson er allerede fyldt godt op.

Uv-rugby er gode til træning, hvor der nu er lidt mere struktur, men spillerne får kærligheden at føle når de er til kamp. Vi tror på, at de mange nye vil gøre en forskel fremadrettet og derfor ikke taber modet. Træningsintensiteten fejler ikke noget, der er i hvert fald en del småknubs og snakken i tredje halvleg, hvor gensidige beskyldninger og placering af ansvar taler for sig selv.

Som noget ganske nyt er der nu fast fridykningstræning en gang om måneden, hvor Benny prøver at få folk til at holde vejret bedre. Det er i hvert fald et alternativ til kontaktsport og mere ZEN for dem, der har behov for det.

Selv om vi ikke praler af vores uddannelsesaktiviteter, så har der i årets løb været afholdt en del forskellige kurser, bl.a. kursus i Adv Nitrox, Nitrox og Trimix Blender, Speedbåd-certifikat, fridykning, vragjagt og sidst, men ikke mindst – madlavningskursus på en gourmetrestaurant. Dette kursus var sjovt nok overtegnet og med venteliste. Det er nok en af grundene til at nogle af vores dykkerkammerater kalder os for ”Madkasserne”.

Klubbens materiel har det nogenlunde og vi har ikke haft store (dyre) nedbrud i årets løb. Vi har dog ønske om at få et el-spil til Havgassen, for vi ødelægger de spil vi har fået på traileren. Vi må åbenbart være for stærke (?). Vi har anskaffet en anden navigator til Havets Dronning på opfordring af UV-jagtudvalget og den mangler nu kun den sidste montering. Det sker nok snart for sæsonen er lige for døren.

I FSU er der meget fint samarbejde mht. svømmehal m.m. Det bliver også nødvendigt, for svømmehallen står for en større renovering, for fliserne skal skiftes i det store bassin. Vi har ikke fået eksakte informationer om det, men vi håber lukkeperioden kan blive hen over sommeren, dvs. tidlig afslutningen af sæsonen og lidt senere opstart efter ferien.

Ellers har perioden siden sidste generalforsamling været lidt rutinepræget, bestyrelsen har sagt nej til de fleste forslag, der kostede penge, og de fonde vi har søgt, de har også sagt nej. Vi fortsætter ufortrødent, for når man hører hvem der bliver betænkt med fondsmidler, og hvad de får, så synes vi, at vi er svære at komme udenom.

Heldigvis er der en forbedring i klubbens likviditet, dels pga. flere medlemmer, og dels fordi vi ikke har haft væsentlige udgifter på materiellet. Bestyrelsen vil fortsat have øje på hvad der nødvendigt og hvad der ikke er, for vi er også nødt til at spare op til at udskifte materiellet, når det endegyldigt står af.

Pbv Kim

Beretningen gav ikke anledning til de store spørgsmål og alle klappede

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Dennis Arreborg Hansen fremlagde regnskabet uden det gav anledning til større spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt under stor applaus.

Budget for 2019 blev fremsat uden kommentarer. Kontingent satser forudsat er uændrede og der er ikke planlagt med større vedligehold.

4.      Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingenter og gebyrer for medlemmerne.

Bestyrelsen forslog uændrede kontingentsatser. Godkendt uden kommentarer.

5.      Forslag fra medlemmerne.

Ingen indkomne forslag

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant poster.

På valg:

Formand: Bestyrelsens kandidat Steffen Tecza Pedersen, valgt uden modkandiater.

Steffen efterlader en ledig post som næstformand. Bestyrelsens kandidat; Jørgen Næumann blev valgt uden modkandidater

Bestyrelsesmedlem: Jess B. Nielsen modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Thomas Pilegaard og Henrik R. Juhl

7.      Valg af revisor

Karin N Hansen genvalgt uden modkandidater.

Suppleant: Henrik S. Jørgensen.

  • Materieludvalget     Steffen, Piv, Jørgen, Dennis og Søren B.

8.      Valg af medlemmer til diverse udvalg. ´

UV-rugby                Mik og Jens.

UV-jagt                   Jess

Sikkerhed               Lotte, Dennis og Hans.

Tur udvalg              Ad hoc, Åbent udvalg.

Uddannelse            Kenneth L og Hans.

Trivsel                     Dennis, Jesper og Juhl som konsulent.

IT/Web                    Manley og TOX

9.      Valg af medlemmer til FSU repræsentantskab.

Peer Iversen blev genvalgt uden modkandidater.

10.   Evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.