Referat af Ordinær Generalforsamling i Sportsdykkerklubben Havbasserne FSU d. 10. marts 2018.

Dagsorden jf. vedtægternes § 5.3

1) Valg af dirigent, samt stemmetæller.

Dirigent: Thomas, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Stemmetæller: PIV

2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2017 startede lidt, som 2016 sluttede – noget af det dyre grej drillede. Denne gang var det den store trailer, der brød sammen og kort derefter måtte vi skifte bilen. Disse episoder tømte vores konto, så vi efterfølgende har været ganske påholdende med nyanskaffelser. Vi har serviceret det øvrige materiel, men der har ikke været tale om opgraderinger af betydning, bortset fra kompressorrummet, som allerede var startet op. Vi satte projektet lidt på hold, da likviditeten i klubkassen blev presset, men vi fik et økonomisk tilskud fra kommunen til projektet, og mangler kun selv at gøre det sidste, før projektet bliver færdiggjort.

Vi har ellers ikke haft større nedbrud af vores grej i årets løb, hvilket heldigvis har skånet vores økonomi noget, men da vi har ny renoveret grej, forventer vi heller ikke meget andet end ordinære serviceomkostninger.

Vi har også forsøgt os med et par fondsansøgninger, men vores ellers glimrende argumenter og anprisning af vores ønsker og ”projekter” har ikke båret frugt – endnu! Vi forsøger stadigvæk at finde fonde, der mener vi bør støttes.

Året har også medført ændringer, klubben har nu benzinkort til bil og båd, så kassereren har fået det lidt lettere. Vi har også fået styr på mobil Pay, med en stabil erhvervsordning.

I årets løb har vi haft godt gang i svømmehallen, hvor rugbyspillerne fortsat er talrige til træning, og vi har set en tilgang af uv-jægere, som også deltager i svømmehallen. Jægerne har samtidigt et meget ambitiøst program med træning og konkurrencer, så kalenderen skal nok blive brugt hen over året, når grejet skal bookes.

I årets løb har der været visse udfordringer med at gennemføre ”standard-arrangementerne”, så som fastelavn, oktoberfest og krebsegilde m.m. Der kræves nok flere kræfter på det sociale/trivselsområdet, end det bestyrelsen, og ikke mindst Juhl, kan lægge i det Juhl står ofte helt alene, hvis der er køkkentjans, så hvis der er en eller anden, eller bedre, flere, der vil deltage, så er der god plads i trivselsudvalget.

Der er også kommet lidt gang i uddannelse i klubben, det er afholdt flere ”videregående” kurser og pt. kører også et hold til speedbådscertificat, men om vi nogensinde får gennemført grunduddannelse i klubben igen er dog tvivlsomt.

Der er også kommet nye vinde med de yngre kræfter der er i klubben. Den historiske laissez-faire ånd i klubbener blevet udfordret noget, de unge mennesker har lidt mere travlt med at få tingene gjort, og gerne korrekt, og det er jo faktisk ikke så galt, selv om modstanden mod forandringer ligger dybt i mange af os. Men vi har heldigvis ikke mistet lysten til at diskutere rammerne…

Så alt i alt, har det været endnu et år i Havbasserne, medlemstallet er stabilt og vi har fortsat en stor base af engagerede mennesker, der yder meget frivilligt arbejde for klubben til alles bedste. Men der er altid plads til flere folk, der kan og vil, så hvis man har ønske om at deltage i de mangeartede opgaver, der er i en forening som vores, så er det bare med at komme ud af busken!

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede årsregnskab har været tilgængeligt på hjemmesiden i en uges tid før generalforsamlingen afholdes.

Dennis gennemgik årsregnskabet og der var ingen spørgsmål fra generalforsamlingen

Revisor, Karin, har ingen kommentarer til årsregnskab. Årsregnskab godkendes.

Budget for 2018 fremlægges, lagt under forudsætning af at der ikke foretages justering af kontingent. Budget godkendt.

4) Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingenter og gebyrer for medlemmerne.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. Vedtaget

5) Forslag fra medlemmerne.

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant poster.

På valg er kasserer Dennis, genopstiller, næstformand, Lotte, der ikke genopstiller, sekretær PIV, genopstiller

Kassere Dennis genvalgt uden modkandidater

Steffen valgt som næstformand uden modkandidater, efterlader en plads som bestyrelsesmedlem for et år

Sekretær PIV genvalgt uden modkandidater

Bestyrelsesmedlem for et år, Jess valgt uden modkandidater

Suppleanter: Lotte, Thomas, Juhl

7) Valg af revisor.

Karin genvalgt uden modkandidater

8) Valg af medlemmer til diverse udvalg.

Materieludvalg: PIV, Steffen, Jørgen, Dennis (Husk materieldag d. 21. april 2018!!)

Trivselsudvalg: Juhl, Michael, Thomas

Sikkerhedsudvalg: Lotte, Dennis

Rugby- og E-sportsudvalg: Jens, MIK

Jagtudvalg: Jess, Jakob, Jimmy, Mads, Morten, Frank

IT udvalg: Dennis, Manley

Uddannelsesudvalg: Kenneth, Hans

Turudvalg: Jørgen, Kim, Manley

9) Valg af medlemmer til FSU repræsentantskab.

PIV valgt uden modkandidater

10) Evt. (fremsatte forslag kan ikke vedtages ved nærværende generalforsamling).

[Manley]. Bør øl/vand priser differentieres? – således at det ikke er sodavandsfolket som sponsorerer guldølsfolket. Diskussion: Det kunne fx være 6 kr. for vand, 8 kr. for tynd øl og 10 kr. for guldøl. Lige nu løber brugerbetalingen rundt for guldøl, mens alm. øl og vand finansierer overskuddet. Der skal regnes på sagerne, således at indkøbspriser, pant og mobil Pay-gebyr inkluderes i beregningerne. Der henstilles til at betale på mobil Pay, da kontanter er noget rod at håndterer i klubsammenhæng. Kasseren regner på sagen og bestyrelsen arbejder videre med dette. Der er bred enighed om at vælge en rimelig løsning der giver flest penge i kassen.

[Juhl] Ny GPS? Bestyrelsen vil tage diskussionen op når der er flere penge i kassen, eller hvis en af vores fondsansøgninger imødekommes.

[Jens] Forslag om at medlemmerne kan tanke benzin på OK tankstationer, idet man herved kan støtte lokalsporten (os). Jens er ramt af interessekonflikter, men indvilliger i at undersøge sagen.[Jens]

UV badebukser: Dennis har proces i gang vedr nye modeller fra UV sport, 248 pr par og inkluderer frit design. Der er 4-6 ugers leveringstid. [Dennis]

— SLUT kl. 18.19 —

Referent Lotte