Referat af Generalforamling

Referat af Sportsdykkerklubben Havbasserne FSU’s Generalforsamling 14/3 2015  1.      Valg af dirigent samt stemmetæller.Dirigent: BentStemmetæller: Mik og Juhl 2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.Endnu et år er gået og heldigvis har vi været forskånet for alvorlige ulykker i denne sæson. En anden glædelig ting er, at vores svind fra kontantkasserne tilsyneladende er bremset ved de tiltag, der blev gennemført, nemlig Mobile Pay og sikkerhedsboks.  Det har været endnu et år, hvor vi har snakket om at gøre noget ved den lidt vigende tendens, som flaskedykningen i klubben pt. er underlagt. Vi har afholdt (endnu) et strategimøde, og selv om der ikke var meget revolutionerende nyt, så kom der dog et par forslag frem, der er ved at blive implementeret. Bl. a. skrider arbejdet med en opdateret hjemmeside fremad, og vi håber den når den at blive aktiv inden sæsonen for alvor starter. En ny hjemmeside får næppe flere i vandet, så vi vil forsøge at styrke dykningen for rustne og nye dykkere, og derfor prøve at vælge dykkeraktiviteter, der virker mere overkommelige og tiltalende for denne gruppe – og ikke bare dykke der, hvor vi plejer og dykningen opfattes som avanceret af mange andre klubber og dykkercentre.  Vores emneaftener er blevet genaktiveret, vi har haft emner om biologi, fridykning og foto, og der er flere på vej i kalenderen. Det er fine aktiviteter, der også har fint fremmøde, når der ikke lige er kolliderende aktiviteter. Vi har udfordringer med at koordinere vores aktiviteter i kalenderen – det skal og vil der blive arbejdet med på den nye hjemmeside. Men vi mangler stadigvæk noget, når det drejer sig om at gennemføre de planlagte aktiviteter – det er nemmere at planlægge, end det er at gennemføre!  Uddannelsesmæssigt har vi gennemført et blenderkursus, så vi fik en pæn gruppe uddannet, hvilket passer fint med vores idé om, at folk skal kunne klare sig selv. Med hensyn til grunduddannelsen, så kom der et par nye dykkere til hen over sommeren, ikke mange, men vi kommer nok aldrig til at uddanne, som vi gjorde en gang.  På materialesiden er vi blevet en RIB rigere, til nogens store glæde og til andres er mere forbeholdne interesse. Den sidste del af klargøringen og instrumentering er ved at blive udført og RIB’en skal nok blive brugt, men der har generelt ikke været kæmpestor aktivitet på havet i efteråret, så den kommende sæson må vise, om købet var den rigtige beslutning eller ej.  Vi har fået sat en lap på Havgassen og svejset et par mindre tærehuller, så den gamle alukasse kan nok klare et par sæsoner endnu. Men intet holder evigt, heller ikke Havgassen, så vi skal så småt til at overveje, hvad vi vil på sigt! UV-rugby kører fint, selv om skader, arbejde og børn også er begyndt at ramme holdet, men der er stadigvæk godt gang i den til træning, og tilsyneladende også i kampene.  Ændret driftsform for svømmehalsområdet i Furesø Kommune har gennem året fyldt, og fylder fremdeles, meget i FSU, og dermed også i Havbassernes bestyrelse, for kommunen vil udlicitere eller outsource svømmehalsdriften til ekstern driftsherre. Der er ikke besluttet noget endnu, men en af mulighederne er, at klubberne overtager driften.  I materialeudvalg og bestyrelse er det opbrudstid – vores allesammens Sten genopstiller ikke til bestyrelsen, og han træder også ud af materialeudvalget. Tak til Sten for den tid han indpiskede og mindede os om, hvis noget ikke var, som det skulle være! Nu er der andre, der må tage over. Sten vil stadigvæk være der, blot ikke i en ledende rolle, så vi kan stadigvæk trække på hans erfaring.  Endelig kan man sige, at klubbens sociale ansvar hviler på Juhl’s skuldre – det er hver gang ham, der lige skal trylle noget sammen når vi socialiserer – også i dag! Men selv om mange yder en stor indsats for at klubben skal fungere, og tak for det, så er der brug for flere, der deltager i de forefaldne opgaver. Hvis man har tid, energi og mod på det, så meld ud og kontakt bestyrelsen, vi har opgaver nok, der ikke bliver prioriteret højt i øjeblikket  3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.Revideret regnskab godkendt enstemmigt. 4.      Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingenter og gebyrer for medlemmerne.4a. Vedtægtsændring: § 6.8: “Formanden og kassereren har tegningsretten.” ændres til § 6.8: “Formanden og kassereren har hver for sig tegningsretten.” Ændringen ønskes af vores pengeinstitut. Diskussion: Ændringsforslag eller indførelse af forretningsorden diskuteres. Ønsket er at beskytte klubben for potentielle bestyrelsesmedlemmer som handler i ond tro. Fx i en forretningsorden kan skrives ind at formand/næstformand tjekker konto hver gang der er bestyrelsesmøde. Tillige kunne indskrives max. beløbsgrænser hvor henholdsvis bestyrelse og generalforsamling skal søges for tilladelse. Klubben skal sikre at tegningsretten opretholdes, men bred enighed om, at dem, der driver klubben, kan gøre dette så smidigt som muligt.Der bør stilles ændringsforslag om, at tegningsretten over økonomi ligger hos – formand og kasserer hver for sig, men at tegningsretten for klubbens øvrige forpligtelser tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen skriver forretningsorden. Summa summarum: Da vi ikke aktuelt har diskussioner med vores pengeinstitut vælger bestyrelsen at trække forslaget og vil genfremstille til næste år i revideret form. Ændringsforslag, Manley: ændringsforslag er samme ordlyd som stillet forslag. Imod 5, for 9, undlader 6. Da der er tale om vedtægtsændring, skal ændringen vedtages med 2/3 af de stemmeberettigede, ellers skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er tilstrækkeligt. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, idet flertallet ikke var tilstrækkeligt til at vedtage forslaget.  Kontingentsatser og gebyrer for medlemmer fastholdes. 5.      Forslag fra medlemmerne:Ingen indkomne forslag. 6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant poster:På valg er formand Kim Rønn Sørensen (genopstiller) og bestyrelsesmedlem Sten Nordstrøm, (genopstiller ikke). Bestyrelsens kandidat er Steffen Tecza Pedersen.Ingen modkandidater.Formand: KimBestyrelsesmedlem: SteffenSuppleant poster: Søren, Sten, Bent. 7.      Valg af revisorKarin  8.      Valg af medlemmer til diverse udvalg. Materieludvalg-Kompressorudvalg: Steffen, Dennis, PIV, Sten (konsulent) Sikkerhedsudvalg: Lotte, Hans JessenTurudvalg: Manley, Lotte, Thomas, Bent, Søren (konsulent)IT-udvalg: Dennis, Nicolai, Kenneth, Henrik R, Manley (konsulent)Trivselsudvalg: Lennart H, Juhl, BentSportsudvalg: Mik, Kasper Rubin, Jens RasmussenUV-jagtudvalg: Jess, Tox, Jens Rasmussen  9.      Valg af medlem til FSU repræsentantskab. PIV valgt uden modkandidat. 10.   Eventuelt(fremsatte forslag kan ikke vedtages ved nærværende generalforsamling).Orientering vedrørende fremtidig driftsform af Farum Svømmehal:PIV: Furesø Kommune vil udlicitere eller outsource svømmehalsdriften for de kommunale svømmehaller til ekstern driftsherre. Udbudsmaterialet er ikke færdigt endnu, men en af mulighederne er, at klubberne overtager driften via et driftsselskab. Andre muligheder er en fondsbaseret løsning med DGI eller en ren kommerciel driftsherre. Der bliver løbende holdt kontakt mellem klubberne, men vi afventer udbudsmaterialet, så vi kan vurdere omfanget og derefter beslutte, om vi kan og vil byde ind.   Valg af navn til ”ny” RIB ud fra indkomne forslag. Havtasken er navnet på den nye gummibåd. Dirigenten takker for god stemning.  Referent: Lotte